Monday, April 27, 2009

Take 60 seconds and give this a shot!

Let's just see if Syaitan stops this one. All you do is:
1. Say:

a- Subhaan-Allah
b-
Al-hamdu-Lillah
c-
Allaah-Hu-Akbar
d-
Laa- iIlaaha -iIlaa Allaah-Hu Muhammadur-Rasoolullah
e-
Allaahumma Salli Alaa Sayyidina Muhammad wa Alaa Aalihi wa Sahabihi Wasalli

No comments: